دوره های مهارتی

#CA5C5C
با توجه به رشد روز افروزن شرکت ها و حرکت آن ها به سمت پروژه محور شدن،  توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و به مراتب مدیریت موفق پروژه می‌تواند به مزایای استراتژیک هر سازمان تبدیل گردد. مدیریت پروژه هرگز به عنوان مقوله‌ای آسان مورد توجه قرار نگرفته و توانایی‌ها و مهارت‌های مدیریت پروژه به صورت طبیعی در همه افراد وجود ندارد. خوشبختانه این مهارت‌ها و توانایی‌ها قابل یادگیری و ارتقاء می‌باشد، لذا با توجه به نیاز مبرم نیروهای شاغل در سازمان ها و شرکت های پروژه محور و جویندگان کسب و کار ،مدرسه حرفه ای پارسه دوره هایی را تحت عنوان دوره های مهارتی کرده است .