کد دوره : 123
استاد :dfgd
تعداد جلسات : 12
تاریخ شروع دوره : 1396/12/21
تاریخ اتمام دوره : 1396/05/12
ساعت شروع : 13:13
ساعت پایان : 13:21
ظرفیت دوره: 12
محل تشکیل : dgdf
دوره های پیش نیاز : gd
شهریه : 1,000 ریال
متن توضیحات صفحه

ثبت نام